بالش های جدید برای بهار

اشکال به کار رفته در طرح این بالش ها ، پرنده ،گل وبا استفاده از رنگ های شاد بهاری می باشد.

بالش با طرح پرنده

Bird-motif-cushion

بالش با بلوک های نارنجی رنگ

Block-print-pillow-in-bright-orange

طرح مرجان آبی

Blue-coral-pillow

بالش بهاری با گل های رنگارنگ

Coloful-floral-throw-pillow

بالش بهاری با طرح راه راه

Diagonal-striped-pillow

بالش با طرح الماس

Diamond-ikat-pillows-from-Z-Gallerie

بالش گلدار

Floral-silk-pillow-cover-in-neutral-shades

Iris-motif-silk-pillow-cover

بالش بهاری مدرن

Modern-geometric-pillow

New-spring-pillows-from-CB2

Patterned-cushion-covers-from-H-M

Velvet-ombre-pillows-for-spring

بالش بهاری با طرح گل های آبرنگی

Watercolor-style-spring-pilloww