درباره ماهی قرمز عید چه می دانید؟

تجارت ماهی قرمز مدت هاست که در دوره زمانی ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین شکل میگیرد. تجارتی که محصول آن هیچ ریشه ای در تاریخ باستانی عید نوروز ایرانی ندارد.

ماهی قرمز


هشتاد سال پیش به همراه ورود چای به ایران ماهی قرمز نیز که سمبل عید چینی ست به سفره های هفت سین مراسم عید نوروز ما وارد شد. غافل از اینکه در عید چینی ماهی قرمز را رها میکنند؛ تا زندگی جریان یابد و ما ماهی قرمز را اسیر تنگ بلورین میکنیم؛ تا همزمان با رشد سبزه های سفره هایمان و باروری زمین هر روز او را به مرگ نزدیک و نزدیک تر کنیم.

عید نوروز

جالب است بدانید در هیچ کدام از مراسم سنتی ما در مورد نوروز ماهی قرمز جایگاهی ندارد. در میان رسوم زرتشتی در سفره عید انار به نشانه باروری و عشق و یا سیب سرخ درون ظرف آب مقدس رها میشود؛ تا عشق و باروری همچنان پاینده بماند.
هر سال ایام عید ۵ میلیون قطعه ماهی میمیرند. ۵ میلیون قطعه ماهی قرمز به خاطر رنگ و لعاب سفره هفت سین، به خاطر هیچ. در صورتیکه از خرید ماهی قرمز منصرف شویم این تجارت سیاه روزی پایان خواهد یافت.

تنگ ماهی

هفت سین

سفره هفت سین

تزئین سفره هفت سین