دکوراسیون کابینت آشپزخانه

نقطه ی شروع کار برای هر آشپزخانه ای، کابینت های آن است؛ چرا که نمای ظاهر آشپزخانه ارتباط تنگاتنگی با شکل و نمای کابینت ها دارد. ضمن آنکه کابینت های آشپزخانه باید به صورتی طراحی شوند که نیازهای افراد را به سهولت برآورده کنند. بنابراین نخستین نکته درانتخاب کابینت این است که چه نوع کابینتی بهترین کارآیی را برای شما بعمل می آورد؟

وجود کابینت در آشپزخانه صرفا به این معنا نیست که تمامی فضای موجود در آشپزخانه را با کمدها و کابینت ها پر کرده و به عنوان دکوراسیون آشپزخانه در نظر بگیریم. گاهی هنگام دکور بندی یک قسمت باید به نیازهای منطقه نیز توجه کرد. این موضوع زمانی بیشتر نمایان میشود که آن بخش فضای کمی داشته باشد. مانند آشپزخانه های کوچک.

دکوراسیون کابینت آشپزخانه

 

کابینت

 

کابینت آشپزخانه

 

دکوراسیون آشپزخانه

 

دکوراسیون داخلی

 

دکوراسون آشپزخانه

 

آشپزخانه زرد

 

کابینت چوبی