شیشه های متلوکس

شیشه های متلوکس از مجموعه شیشه های مات اسید اچ، در رنگ های متفاوت، به همراه درصدهای متفاوت است؛ که برای استفاده در فضاهای داخلی و خارجی با قابلیت خم و نشکن شدن بسیار مناسب هستند.